مزاياي مدل سازي معادلات ساختاري در PLS

مزاياي مدل سازي معادلات ساختاري در PLS

مزاياي مدل سازي معادلات ساختاري در پي ال اس به شرح زير است و در ادامه به توضيح هر کدام مي پردازيم:

 

à تخمين روابط چندگانه.

à قابليت سنجش متغيرهاي پنهان.

à محاسبه خطاي اندازه گيري.

à قابليت بررسي تاثير هم خطي.

à آزمون روابط جعلي و غيرواقعي.

 

الف) تخمين روابط چندگانه:

آشکار ترين تفاوت بين مدل سازي معادلات ساختاري و تکنيک هاي پيشين، به کار گيري روابط چندگانه مربوط به هر يک از متغيرهاي وابسته است. مدل سازي معادلات ساختاري مجموعه اي از معادلات رگرسيون چندگانه را با تعيين مدل ساختاري مورد استفاده در برنامه آماري در نرم افزار PLS به طور همزمان پيش بيني مي کند.

ب) قابليت سنجش متغيرهاي پنهان:

يکي از کاربرد هاي مهم مدل سازي معادلات ساختاري، امکان وارد ساختن متغيرهاي پنهان يا مکنون براي تحليل داده ها مي باشد. از آنجايي که سازه مکنون مفهومي است فرضي و مشاهده نشده، مي توان آن را با متغيرهاي قابل مشاهده يا قابل اندازه گيري از طريق پرسشنامه يا سوالات مخصوص، اندازه گيري کرد. يک متغير پنهان يا  مکنون با بررسي ميزان سازگاري با سوالات قابل اندازه گيري مربوطه، به طور غير مستقيم اندازه گيري مي شود و به همين دليل خطاي اندازه گيري در محاسبات متغير مکنون کاهش مي يابد.

ج) قابليت بررسي تاثير هم خطي:

هم خطي به حالتي گفته مي شود که نشان مي دهد يک متغير مستقل به صورت خطي با ساير متغير هاي مستقل ديگر رابطه دارد يا  به عبارت ديگر تابع خطي از متغيرهاي مستقل ديگر مي باشد. اگر اين رابطه خطي در معادله رگرسيون ديده شود نشان دهنده همبستگي و رابطه شديد بين متغيرهاي مستقل در مدل مي باشد و اعتبار مدل دچار مشکل مي شود. از طرفي يک تاثير مستقيم و علي وقتي تاييد مي شود که بتوان ثابت کرد هيچ سازه يا متغير ديگري بر رابطه و همبستگي بين متغير معلول و متغير علت تاثير نمي گذارد. در اين حالت مي توان گفت که هم خطي و يا همبستگي وجود ندارد يا اين هم خطي بسيار کم و اندک است.

د) آزمون روابط غير واقعي:

در برخي موارد در تدوين مدل تحقيق، برخي رابطه ها بين يک متغير مستقل و متغير وابسته پيش مي آيد که غير واقعي و جعلي هستند و در واقع رابطه معني داري بين اين متغير وجود ندارد. اين امر بسته به عامل هاي زيادي دارد که يکي از آنها خطاي اندازه گيري متغيرها مي باشد.

اگر رابطه بين متغير برون زاي اصلي و متغير درون زا با اضافه شدن متغير برون زا تغيير چشمگيري نداشته باشد، نشان دهنده آن است که رابطه بين اين دو متغير جعلي و غير واقعي نبوده است.

ه) محاسبه خطاي اندازه گيري:

در هر تحقيق و پژوهشي، محقق واقف است که خطاي محاسباتي در هر نوع اندازه گيري وجود دارد.

خطاي محاسباتي زماني رخ مي دهد که افرادي که به سوالات پاسخ مي دهند، درباره اين که به سوالات چطور و چگونه پاسخ دهند مطمئن نيستند يا برداشتي متفاوت از سوالات مورد نظر دارند.

در تحقيق و کار با نرم افزار پي ال اس (PLS)     دو نوع خطا وجود دارد:

1- خطاي سنجش متغيرهاي آشکار يا مشاهده شده.

2- خطاي تبيين متغير پنهان يا مشاهده نشده (مکنون).

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.