اجزاء مدل معادلات ساختاري در رويکرد PLS و انواع متغيرها و مدلها

 

اجزاء مدل معادلات ساختاري در رويکرد PLS

 

مدل نمايشي از چارچوب نظري تدوين شده بر اساس مباني تئوريک است. چارچوب نظري نيز مجموعه اي از روابط نظام مند است که توصيفي جامع و سازگار از روابط ميان چند پديده را ارائه مي نمايد.

مدل هاي مرسوم در مدل سازي معادلات ساختاري در واقع متشکل از دو بخش هستند.

مدل اندازه گيري که چگونگي توضيح و تبيين متغيرهاي پنهان توسط متغيرهاي آشکار مربوطه را بررسي مي نمايد و مدل ساختاري که نشان مي دهد چگونه متغيرهاي پنهان در پيوند با يکديگر قرار گرفته اند. البته در مطالعات مختص رويکرد حداقل مربعات جزئي که يکي از رويکردهاي معادلات ساختاري است، اين دو بخش بيشتر به نام هاي مدل دروني و مدل بيروني شناخته مي شوند. به هر حال يک مدل اندازه گيري يا مدل دروني روابط بين شاخص هاي يک سازه و آن سازه را مشخص مي سازد در حالي که يک مدل ساختاري يا مدل بيروني نشان دهنده روابط ميان چند سازه است.

 

يک مدل داراي دو جزء اصلي مي باشد:

متغيرهاي پنهان و آشکار که به ترتيب با بيضي و مستطيل نشان داده مي شوند.

روابط ميان متغيرهاي پنهان و آشکار که در شک با پيکان هاي جهت دار ترسيم مي شوند.

در ضمن روابط موجود در مدل هاي اندازه گيري و ساختاري نيز متفاوت از يکديگر هستند. روابط موجود در مدل هاي اندازه گيري، بين يک متغير پنهان و يک متغير آشکار ترسيم مي شوند در حالي که روابط تعريف شده در مدل ساختاري بين دو متغير پنهان ترسيم مي شوند. روابط موجود در مدل هاي اندازه گيري روابط بيروني و روابط ترسيم شده در مدل هاي ساختاري روابط دروني نام دارند.

 

اهميت نظريه:

مدل ها بايد الزاما ريشه در نظريه اي بنيادين داشته باشند و بر اساس آن ايجاد گردند. نظريه ها اغلب اهداف اصلي تحقيقات دانشگاهي مي باشند اما کساني که به صورت علمي از آنها استفاده مي کنند نيز ممکن است مجموعه اي از روابط را پيشنهاد يا ايجاد نمايند که پيچيدگي اين روابط به اندازه پيچيدگي هاي هر نظريه آکادميکي باشند. از اين رو محققان براي تحليل اين روابط نيازمند ابزارهاي تحليلي ويژه اي که مدل سازي معادلات ساختاري ارائه مي نمايد، هستند.

 

حمايت مباني نظري در ترسيم مدل:

شرط نهايي براي تاييد يک رابطه علي، وجود مباني نظري مرتبط است که صحت رابطه بين دو متغير را در يک رابطه علي معلولي تاييد نمايد. با مطالعه مباني نظري مرتبط مي توان چگونگي تاثير يک سازه بر سازه ديگر را با عمق بيشتري درک نمود. اگر مباني نظري و ادبيات مرتبط همراه با تحليل داده ها صورت نپذيرد، درک رابطه بين متغير مستقل و وابسته دشوار است و چه بسا اين رابطه جعلي و غير واقعي باشد. بنابراين محاسبات مدل معادلات ساختاري براي ايجاد روابط بين متغيرها و آزمودن اين روابط مفيد و سودمند است ولي بدون مطالعه مباني نظري مرتبط،‌کافي نيست.

 

انواع متغيرها در معادلات ساختاري و نرم افزار Smart PLS   :

محققان و پژوهشگران ممکن است در طراحي مدل خود با متغيرها و سازه هاي گوناگوني را مورد استفاده قرار دهد. آشنايي با متغيرها و شناختن نوع آنها به پژوهشگر در طراحي و تدوين يک مدل کامل و همه جانبه خود کمک بسزايي مي کند.

انواع متغيرها و سازه ها را مي توان از ديدگاه هاي متفاوتي بررسي کرد:

1- دسته بندي بر حسب ماهيت مقداري:

· متغيرهاي کمي.

· متغيرهاي کيفي.

· مقياس اسمي.

· مقياس رتبه اي.

· مقياس فاصله اي.

2- دسته بندي از لحاظ نقش مربوطه در مدل:

· متغيرهاي مستقل.

· متغيرهاي وابسته.

· متغيرهاي ميانجي.

· متغيرهاي تعديلگر.

· متغيرهاي کنترل.

· متغيرهاي مزاحم.

3- دسته بندي بر اساس مشاهده پذير بودن يا نبودن:

· متغيرهاي پنهان، مشاهده ناپذير و يا مکنون.

· متغيرهاي مشاهده پذير يا آشکار.

 

 

انواع مدل:

پژوهشگر يا محققي که از مدل هاي معادلات ساختاري در پژوهش خود استفاده مي کند با دو بخش مدل اندازه گيري و مدل ساختاري مواجه مي شود. يکي از مهمترين مراحل در تدوين مدل اندازه گيري تصميم در مورد نوع مدل اندازه گيري مي باشد.

مدل اندازه گيري در معادلات ساختاري به دو دسته تقسيم مي شود:

1- مدل با شاخص هاي بازتاب دهنده و انعکاسي:

اگر در مدلي که پژوهشگر طراحي مي کند، سازه، سازنده شاخص خود باشد آن مدل انعکاسي مي باشد. در اين نوع مدل سازه ها مقدم هستند زيرا سازنده شاخص خود مي باشند و باعث به وجود آمدن آن مي شوند.

2- مدل با شاخص هاي سازنده:

در اين نوع مدل اندازه گيري، شاخص ها ويژگي هاي تعريف کننده سازه به شمار مي روند، به عبارت ديگر شاخص ها هستند که سازه را تعريف مي کنند و مي سازند و در نوع مدل شاخص ها مقدم هستند چون باعث به وجود آمدن سازه مي شوند.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.