مدل سازي معادلات ساختاري در Smart Pls و انتخاب رويکرد مناسب

Structural Equation in Smart PLS

 

مدل سازي معادلات ساختاري

 

مدل سازي معادلات ساختاري يکي از انواع روش هاي آماري است که ابزاري در دست محققين جهت بررسي ارتباط ميان چندين متغير در يک مدل فراهم مي سازد. علت نام گذاري اين روش به SEM به دو دليل است:

روابط ميان متغيرها در اين روش با استفاده از يک سري معادلات ساختار يافته تجزيه و تحليل مي شوند.

اين معادلات ساختار يافته در قالب مدل هايي ترسيم مي شوند که به محقق امکان مفهوم سازي تئوري هاي پژوهش را با استفاده از داده ها مي دهد.

يکي از مهمترين دلايل استفاده محققين و پژوهشگران از اين روش اين است که مدل سازي معادلات ساختاري، روشي کامل و جامع براي آزمودن تئوري هاي يک تحقيق است. دليل ديگر لحاظ نمودن خطاي اندازه گيري توسط اين روش است که به محقق اجازه مي دهد تا تجزيه و تحليل داده هاي خود را با احتساب خطاي اندازه گيري گزارش دهد. پژوهشگران از اين روش براي آزمودن روابط  پيچيده ميان متغيرهاي پنهان و مشاهده شده و همچنين ميان چند متغير پنهان استفاده مي کنند. اين روش ساختار روابط دروني را در مجموعه اي از معادلات آزمايش مي کند. اين معادلات همه روابط ميان سازه هايي را که در تحليل وجود دارند ترسيم مي کنند. سازه ها همان متغيرهاي مکنون هستند که چند متغير مشاهده شده آنها را برآورد کنند.

 

اهميت مدل سازي:

 

يکي از مهمترين مراحل تحليل داده ها در SEM، ساخت مدل است. مدل سازي روش مناسبي براي بررسي روابط ميان متغيرهاي مکنون است که توسط متغيرهاي مشاهده شده سنجيده مي شوند. مزيت اصلي مدل سازي در اين است که معادلات ساختاريافته ميان متغيرها را در قالب مدل هايي بررسي مي سازد. وقتي مدل توسط محقق ساخته شد، وي برازش آن را بر اساس داده هايي که نمونه آماري در پاسخ به سوالات ابزار اندازه گيري داده اند،‌ بررسي مي نمايد. اولين وظيفه محقق در اين فرايند تعيين تناسب بين مدل برآمده از نظريه هاي پيشين با داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري پژوهش است. از آنجايي که به دست آمدن يک تناسب کامل بين تئوري و داده ها به سختي ممکن است، هميشه مقداري تفاوت ميان اين دو جود دارد. اين ميزان تفاوت در SEM با پس ماند نشان داده مي شود.

 

انتخاب رويکرد مناسب معادلات ساختاري (SEM)     براي تحليل داده ها:

حال اين موضوع مطرح است که محققي که قصد استفاده از معادلات ساختاري را دارد بهتر است از کدام نسل براي تحليل داده هاي خود استفاده کند. به بيان ديگر با استفاده از کداميک از رويکردهاي SEM،‌ نتايج تحليل داده ها صحيح و معتبر است.

معيارهاي انتخاب رويکرد PLS براي معادلات ساختاري (SEM):

1- اولين معيار براي انتخاب روش هاي PLS وجود متغيرهاي پنهان با شاخص هاي سازنده در مدل پژوهش است. چنانچه مدل محقق حاوي اين دسته از متغيرها باشند، وي مجبور به استفاده از روش PLS   است زيرا در رويکردهاي نسل اول چنين قابليتي تعريف نشده و متعاقبا نرم افزارهايي مانند LISREL    و AMOS    نيز ناتوان در ترسيم سازه ها با شاخص هاي سازنده مي باشند.

2- معيار دوم به وجود متغيرهاي پنهان مرتبه دوم به بالا در مدل پژوهش مربوطه است. اين نوع متغيرها زماني استفاده مي شوند که محقق يک متغير پنهان را در بيش از دو سطح به کار برد. در اين صورت بهتر است که وي از روش   PLS استفاده کند.

3- معيار سوم آشکارترين معيار انتخاب روش PLS براي تحليل داده هاست. فرآيند انجام تحليل داده ها در روش   PLS و نرم افزارهاي مربوطه مثل Smart PLS    به گونه اي طراحي شده است که حساسيت به حجم نمونه به حداقل برسد. به همين ترتيب نرمال بودن توزيع داده ها نيز مانعي براي استفاده از PLS   محسوب نمي شود در حاليل که يکي از پيش شرطهاي استفاده از روش هاي نسل اول، نرمال بودن توزيع داده هاست.

4- معيار چهارم اشاره به مدل (مدل مفهومي) دارد که براي طرح فرضيه هاي خود از آن استفاده نموده است. اگر اين مدل در مراحل اوليه توسعه باشد بدين معني که با تازگي معرفي شده و متعاقبا تئوري هاي پيشين زيادي براي تاييد آن وجود نداشته باشد، محقق بهتر است که از روش PLS براي تحليل اين مدل استفاده کند. روش هاي نسل اول که نقطه قوت آنها در تاييد مدل با استفاده از معيارهاي برازش مدل است، بيشتر در تحليل مدلهايي به کار مي روند که نظريات پيشين براي تأييد آنها به وفور موجود باشد ( مدل در مرحله بلوغ باشد) و محقق قصد بررسي تأييد اين نوع مدل ها در جامعه آماري مورد نظر خود را داشته باشد.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.