مراحل مدل سازي در معادلات ساختاري در نرم افزار Smart Pls

مراحل مدل سازي در معادلات ساختاري در اسمارت پي ال اس

 

تعيين مدل:

در اين مرحله ابتدا ادبيات نظري پيرامون يک موضوع و مشتقات آن بررسي شده و سازه هاي دخيل در آن موضوع خاص شناسايي مي شوند.

 

شناسايي سنجه سازه ها:

پس از ترسيم مدل حاوي سازه ها و روابط ميان آنها نوبت به ترسيم متغيرهاي آشکار مربوطه به سازه ها مي رسد. در واقع در اين مرحله چگونگي سنجش سازه ها را مشخص مي نمايند.

 

تخمين روابط بين مدل:

بعد از ترسيم مدل با تمامي اجزا آن، نوبت به تخمين روابط حاوي متغيرهاي آشکار و پنهان در مدل مي رسد. اين روابط در دو نوع دروني و بيروني هستند.

با انتخاب رويکرد حداقل مربعات جزئي ( PLS) و نرم افزار Smart PLS ضرايب بار عاملي به همراه مقادير t توسط نرم افزار محاسبه مي شود و به محقق امکان تفسير روابط بيروني و دروني را مي دهد.

 

ارزيابي مدل:

براي اينکه بتوان نتايج حاصل از تخمين روابط مدل را تفسير نمود، ابتدا بايد ميزان تناسب مدل يا برازش آن را مشخص کرد. بدين معني که آيا مدلي که اساس مباني نظري پيشين بوده است، با داده هاي گردآوري شده از نمونه آماري تحقيق متناسب بوده يا خير؟

در اين مرحله بسته به انتخاب رويکرد و نرم افزار مربوطه نحوه بررسي برازش مدل متفاوت است.

 

اصلاح مدل:

در صورتي که نتايج ارزيابي مدل در مرحله چهارم مدل سازي در  SEM، عدم برازش و يا برازش ضعيف مدل را نشان داد،‌ مي بايست اقدام به اصلاح مدل از طرق مختلف نمود.

نکته مهم در اصلاح مدل اين است که تغييرات اعمال شده روي مدل براي رسيدن به برازش بهتر نبايد بيش از حد باشد. زيرا مدل ساخته شده توسط محقق داراي پشتوانه اي علمي بوده و از ادبيات نظري مرتبط استخراج گرديده است.

 

تفسير نتايج برآمده از مدل:

پس از اصلاح مدل و اطمينان از کفايت برازش مدل، محقق مجاز است که نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش را تفسير نمايد. در اين مرحله اعداد و مقادير حاصل از تحليل دادهه اي تحقيق، به عبارات ساده و قابل فهم براي مخاطب تبديل شده و به وي گزارش داده مي شود.

 

مزاياي مدل سازي معادلات ساختاري در PLS

تخمين روابط چندگانه.

قابليت سنجش متغيرهاي پنهان.

محاسبه خطاي اندازه گيري.

قابليت بررسي تاثير هم خطي.

آزمون روابط جعلي و غيرواقعي.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.